Vojenský řád SGC-BETA

§ 1
Po celou dobu trvání tajného projektu StarGate je každý povinen dodržovat vojenský řád, řídit se pokyny nadřízených důstojníků a velení SGC-Beta a zachovávat obecná bezpečnostní pravidla. Všichni členové SG-týmů musí rovněž dodržovat režim dne a plnit požadavky z ranního briefingu. Ten, kdo poruší daná ustanovení, bude potrestán z rozhodnutí velení SGC-Beta dle Trestního řádu.

§ 2
Bez vědomí a svolení svého nadřízeného důstojníka nesmí voják opustit základnu Beta. Rovněž odchod a příchod SG-týmu na základnu hlásí její velitel veliteli SGC-Beta.

§ 3
Cizím osobám je vstup na základnu přísně zakázán. Výjimku může udělit pouze velitel SGC-Beta a hlavní lékař. Přítomnost cizí osoby nebo jakoukoli neobvyklou či nebezpečnou skutečnost je nutno ihned ohlásit nejbližšímu důstojníkovi.

§ 4
Povinností všech je udržovat ubikace, základnu a okolí v čistotě a dbát na osobní hygienu. Každý i sebemenší úraz a zdravotní potíže vč. klíšťat nahlásit neprodleně svému velícímu důstojníkovi či hlavnímu lékaři.

§ 5
Každý voják zodpovídá za materiál jemu svěřený. Ztrátu či poškození je povinen nahlásit svému veliteli nebo veliteli logistiky.

§ 6
V prostoru základny SGC-Beta jsou zakázány veškeré činnosti, které by mohly vést ke zranění osob či poškození materiálu. Taktéž se zakazuje rozdělávat kdekoli otevřený oheň. V kuchyni a na stálých ohništích je při zatápění nutný dozor některého z důstojníků. V případě vzniku požáru se řídíme dle požárního řádu.

§ 7
V kuchyni pracuje pouze určený služební SG-tým pod vedením svého velitele. Ostatním je vstup do kuchyně zakázán. Stravujeme se v jídelně, příp. na určeném místě, platí zákaz nosit jídlo či pití do ubikací! Je zakázána konzumace lesních plodů a hub a pití vody a jiných nápojů než podaných v kuchyni. Velení nad činností v kuchyni spadá pod velitele stravování a velitele logistiky.

§ 8
Je zakázáno navštěvovat ubikace ostatních vojáků bez jejich svolení, po večerce vůbec ne. Každý musí zachovávat klid a ticho v době po večerce až do vyhlášení budíčku!

§ 9
Za vzorné plnění povinností lze udělit pochvalu či povýšení dle řádu odměn. Proti udělení pochvaly se může dotyčný odvolat do 15 dnů k veliteli základny.

§ 10
V zájmu splnění všech zadaných úkolů je třeba udržovat soudržnost jednotlivých SG-týmů; pomáhat všem, zejména mladším a méně zkušeným vojákům, nevyvolávat spory. Za dodržování vojenského řádu a nařízení velení zodpovídají důstojníci.

Vstupuje v platnost dne 23.7.2011

brig. gen. Hank Landryvelitel základny SGC-BETA