Vyhláška vesnice Springfield

§ 1
Po celou dobu pobytu kovbojů ve vesnici je každý povinen dodržovat vyhlášku vesnice Springfield, řídit se pokyny rančerů a zachovávat obecná bezpečnostní pravidla. Všichni kovbojové musí rovněž dodržovat režim dne a plnit požadavky z šerifova denního rozkazu. Ten, kdo poruší daná ustanovení, bude potrestán z rozhodnutí rančerů.

§ 2
Bez vědomí a svolení svého rančera nesmí kovboj opustit vesnici. Rovněž odchod a příchod rančů do vesnice hlásí jeho předák starostovi.

§ 3
Cizím osobám je vstup do vesnice přísně zakázán. Výjimku může udělit pouze starosta a doktor. Přítomnost cizí osoby nebo jakoukoli neobvyklou či nebezpečnou skutečnost je nutno ihned ohlásit nejbližšímu rančerovi.

§ 4
Povinností všech je udržovat domy, vesnici a okolí v čistotě a dbát na osobní hygienu. Každý i sebemenší úraz a zdravotní potíže vč. klíšťat nahlásit neprodleně svému rančerovi či doktorovi.

§ 5
Každý kovboj zodpovídá za materiál jemu svěřený. Ztrátu či poškození je povinen nahlásit svému rančerovi nebo guvernérovi.

§ 6
V prostoru vesnice jsou zakázány veškeré činnosti, které by mohly vést ke zranění osob či poškození materiálu. Taktéž se zakazuje rozdělávat kdekoli otevřený oheň. V kuchyni a na stálých ohništích je při zatápění nutný dozor některého z rančerů. V případě vzniku požáru se řídíme dle požárního řádu.

§ 7
V kuchyni pracuje pouze určený ranč pod vedením šerifa. Ostatním je vstup do kuchyně zakázán. Stravujeme se v saloonu, příp. na určeném místě, platí zákaz nosit jídlo či pití do domů! Je zakázána konzumace lesních plodů a hub a pití vody a jiných nápojů než podaných v kuchyni. Velení nad činností v kuchyni spadá pod kuchaře a guvernéra.

§ 8
Je zakázáno navštěvovat domy ostatních kovbojů bez jejich svolení, po večerce vůbec ne. Každý musí zachovávat klid a ticho v době po večerce až do vyhlášení budíčku!

§ 9
Za vzorné plnění povinností lze udělit pochvalu či ocenění. Proti udělení pochvaly se může dotyčný odvolat do 15 dnů ke starostovi.

§ 10
V zájmu splnění všech zadaných úkolů je třeba udržovat soudržnost jednotlivých rančů; pomáhat všem, zejména mladším a méně zkušeným kovbojům, nevyvolávat spory. Za dodržování vyhlášky vesnice a nařízení šerifa zodpovídají rančeři.

Vstupuje v platnost dne 21. 7. 2012

Víťa, starosta vesnice