Logo - na úvodní stránku
Napište nám na tábor !

Naše adresa je:
Letní tábor U Kalicha
pošta Nová Bystřice
378 33

Kdo je kdo

Vedení tábora:
Bizon / Zeus - vládce bohů, hromovládce - hlavní vedoucí, program, oddíly
Hanča / Pallas Athéna - bohyně moudrosti, spravedlnosti a bojovnosti - hospodář, zástupce HV, zázemí
Ďoubalík / Poseidon - bůh moří, oceánů a vod - zdravotník, kuchař, zázemí
Pavel R. / Hádes - bůh podsvětí a mrtvých - programový vedoucí, oddíly

Programový a oddílový tým:
Michal N. / Héfaistos - bůh ohně, božský kovář - oddílový vedoucí, program
Karlin / Apollón - bůh světla, věštby, umění, her - oddílový vedoucí, program
Zbyněk / Árés - pomocník programu

Oddíloví instruktoři:
Andrejka / Niké - bohyně vítězství - patronka města Théby
Víťa / Hélios - bůh slunce - patron města Sparta
Michal / Calibos - bůh větrů - patron města Athény
Elis / Éós - bohyně jitřních červánků - patronka města Trója
Džanek / Hypnos - bůh spánku - patron města Argos

Tým v zázemí:
Vladěna / Hermes - posel bohů - pomocník

Zákony bohů Olympu

1. Pro všechny hrdiny, polobohy i bohy platí tyto zákony Olympu. Všichni jsou povinni řídit se přáním a příkazy Dia, Pallas Athény a ostatních bohů. Dále musí dbát na bezpečnost svou i ostatních při všech činnostech a plnění hrdinských skutků. Všichni hrdinové musí rovněž dodržovat Diovu vůli, povinnosti řeckého dne, zvyklosti a tradice antických hrdinů.
2. Bez vědomí a svolení Dia nebo hlavních bohů se nikdo nesmí vzdálit z tábora u Olympu. Družiny hrdinů řeckých měst mají zakázáno opouštět bez svolení tábor.
3. Jakoukoliv neobvyklou či nebezpečnou skutečnost (požár, Titány, Hydry, Kyklopy apod.) je nutno ihned ohlásit Diovi či nejbližšímu bohu. Hrdinové jsou upozorněni na možný výskyt božské moci – zvláště pak konání různých zázraků.
4. Každý i sebemenší úraz a zdravotní potíže, včetně klíšťat, kousnutí hydrou, zkamenění medúzou, či jinou příšerou je třeba nahlásit neprodleně svému bohu nebo přímo Poseidonovi, strážci našeho zdraví.
5. Pro zamezení výskytu tyfu, ekzému, úplavice, moru a jiných nemocí je povinností všech hrdinů udržovat obydlí, tábor a okolí v čistotě a pořádku. Povinností všech je udržovat neustále boží chrám v naprosté čistotě.
6. V táboře jsou zakázány jakékoliv hrdinské kousky a souboje, které by mohly vést ke zranění, či poškození táborového vybavení. Taktéž je zakázáno rozdělávat kdekoli otevřený oheň. V kuchyni a na stálých ohništích je při zatápění nutný dozor některého z bohů. V případě vzniku požáru se řídíme dle požárního řádu.
7. V kuchyni pracuje pouze strážní družina pod vedením svého boha a boha Poseidona. Dohled nad činností kuchyně spadá do vlivu Pallas Athény. Ostatním je vstup do kuchyně a jakékoliv zdržování stráže zakázáno. Krmě probíhá jen na místě k tomu určeném. Je zakázáno nosit jídlo či pití do obydlí ! Rovněž je zakázán sběr lesních a mořských plodů (bez dozoru), sběr hub a pití nepřevařené vody.
8. Je zakázáno navštěvovat obydlí ostatních hrdinů bez jejich svolení, po večerce vůbec ne. V době poledního a nočního klidu (tj. až do budíčku !) je třeba zachovávat klid, ticho a nerušit ostatní hrdiny a bohy. Ten kdo bude přistižen jak porušuje zákony bohů Olympu bude potrestán dle rozhodnutí bohů.
9. Je třeba udržovat soudržnost jednotlivých městských družin i celého tábora u Olympu, pomáhat všem, zejména mladším a méně zkušeným hrdinům, nevyvolávat spory. Jakékoliv vážné rozepře řeší Zeus a Olympští bohové a jejich rozhodnutí je neodvolatelné.

Řecký den

7:15 vláda Hélia - probuzení bohů a strážní družiny
7:30 budíček, ranní maratón, lázně, úklid
8:20 vyhlášení Diovy vůle
8:30 ranní mana
9:00 dopolední hrdinské skutky, dopolední Gyros, očista rukou
12:00 Dionýsova krmě
13:00 polední klid
14:00 odpolední hrdinské skutky
16:00 odpolední Gyros
16:30 odpolední hrdinské skutky, očista rukou
18:30 večerní hostina
19:00 večerní hrdinské skutky
21:00 návštěva lázní, příprava na noc
22:00 večerka - vláda Hypnose
22:15 porada bohů