In Flagranti - na vodn stranu
zpravodajsk obasnk Univerzity Polaris
Kinobox 2009 Menu Vdeck prce Univerzitn bulvr Katedra Viking Pota Foto Fotka

Galerie Motto Po náhlé změně večerního programu říkají děti: "A proč nebude 13.přesun?" Ďoubalík: "Protože já jsem hlavas a mně se chce hrát fotbal!" Historie
Zdravme kamardy z tbora 176.PTO Vlata - Cirkus 2009 Poas Poas

ze dne 28°C Historie Menza Sndan
lupínky, mlíkoSvaina
Obd
nektarinkySvaina
Veee
hrachový krém, špagety s masovou omáčkou
na den Historie
Kinobox
Základní údaje
Charakteristika: Vědecké týmy ze 4 slavných světových univerzit se sejdou na půdě Univerzity Polaris, aby prozkoumaly záhadný nový přístroj umoľňující cestování do filmů, předtím, neľ bude vypuątěn do sériové výroby.
Termín: 18.7. - 1.8.2009
Délka trvání: 14 dní
Místo výzkumu: Univerzita Polaris
(Dobrá Voda - Senotín, okres Jindřichův Hradec)
Zahájení výzkumu: sobota 18.7.2009 v 8:30 aľ 9:30 hodin
Nástupní místo: Horácké nám.12, Brno - Řečkovice
Povinné vybavení: pracovní laboratorní pláą» (nebo deląí bílou koąili) pro zajiątění sterility a čistoty výzkumu
Základní dokumenty: Komix, aneb jak vznikl Kinobox
podrobné informace
zdravotní posudek
první propozice
Adresa: jméno vědce
LT U Kalicha
378 33 poąta Nová Bystřice

Kdo je kdo
Vedení Univerzity Polaris:
Akademik Ďoubalík rektor Univerzity Polaris
 
Akademik Bocman prorektor Univerzity Polaris
Profesorka Hanča univerzitní lékařka
 
Děkan a Proděkani:
Profesor Pavel R. děkan Univerzity Polaris
Profesor Vláďa proděkan Univerzity Polaris
Profesor Zbyňa proděkan Univerzity Polaris
 
Hostující profesoři (z jiných univerzit):
Profesor Jirka University of Puebla (Mexiko)
Profesor Pařez University of Puebla (Mexiko)
Profesor Dominik University of Ferrara (Itálie)
Profesor Kamil University of Ferrara (Itálie)
Profesor Lukin Univerzita Sorbona (Francie)
Profesorka Eliąka Univerzita Sorbona (Francie)
Profesor Kuba University of Dundee (Skotsko)
Profesorka Majka University of Dundee (Skotsko)
Profesor Ví»a katedra Viking (Česká Republika)
pracuje na speciálním projektu
Profesor Karel katedra Viking (Česká Republika)
pracuje na speciálním projektu

Univerzitní řád
1 Po celou dobu trvání výzkumného projektu Kinobox 2009 je kaľdý povinen dodrľovat univerzitní řád, řídit se pokyny rektora, prorektora a ostatních členů vědecké rady. Dále dbát na bezpečnost svou i ostatních vědců při vąech činnostech. Vąichni vědci musí rovněľ dodrľovat reľim dne a řídit se nařízením rektora na daný den.
2 Bez vědomí a svolení rektora, nebo ostatních profesorů nesmí ľádný vědecký pracovník opustit oblast univerzity. Odchod vědeckého týmu z prostoru univerzity je její profesor povinen nahlásit proděkanovi pro zásobování (PPZ) nebo někomu z vedení Univerzity.
3 Jakoukoliv neobvyklou či nebezpečnou skutečnost (poľár, cizí osoby na půdě univerzity apod.) je nutno ihned ohlásit proděkanovi pro zásobování (PPZ) či nejbliľąímu profesorovi.
4 Kaľdý i sebemenąí úraz a zdravotní potíľe, včetně klíą»at, nahlásit neprodleně svému profesorovi nebo přímo univerzitní lékařce.
5 Pro zamezení výskytu nemocí je povinností vąech vědců udrľovat společné prostory a okolí univerzity v čistotě a pořádku.
6 S výjimkou kuchyně a stálých ohnią» je zakázáno bez dovolení rozdělávat na univerzitě nebo v okolí otevřený oheň. V případě vzniku poľáru se řídit dle pokynů poľárního řádu.
7 Vąichni vědci musí vzhledem k náročnosti projektu za vąech okolností ąetřit společnými zásobami potravin i laboratorním materiálem a starat se řádně o svěřené nástroje a přístroje.
8 V kuchyni pracuje pouze určený pracovní tým pod vedením proděkana pro zásobování (PPZ). Dohled nad činností pracovního týmu spadá do pravomocí prorektora. Ostatním je vstup do kuchyně a jakékoliv zdrľování pracovního týmu zakázáno. Stravování probíhá jen na místě k tomu určeném. Je zakázáno nosit jídlo či pití do příbytků! Rovněľ je zakázán sběr lesních plodů (bez dozoru), sběr hub a pití nepřevařené vody.
9 Je zakázáno navątěvovat příbytky ostatních vědců bez jejich svolení, po večerce vůbec ne. V době poledního odpočinku a nočního klidu (tj. aľ do budíčku !) je třeba zachovávat klid, ticho a neruąit ostatní vědce.
10 Je třeba udrľovat soudrľnost univerzitních týmů, pomáhat kamarádům, zejména mladąím a méně ąikovným, nehádat se a nevyvolávat konflikty. Jakékoliv váľné rozepře řeąí rektor a vědecká rada a jejich rozhodnutí je neodvolatelné.
Závěrem Mějme na paměti, ľe se podílíme na výjimečném vědeckém projektu. Jedině společným úsilím můľeme dosáhnout stanoveného cíle a posunout tak hranice lidského vědění o notný kus kupředu.
  Schváleno rektorem univerzity Akademikem Ďoubalíkem

Reµim dne
7.30 budíček vědecké rady
a pracovního týmu
Reµim dne
8.00 budíček
rozcvička,hygiena,úklid
 
8.40 seznámení s nařízením rektora 
9.00 snídaně 
9.00 dopolední výzkum
svačina, hygiena
 
13.00 oběd v akademické menze 
14.00 polední siesta 
15.00 odpolední seminář 
16.30 akademická půlhodinka 
17.00 laboratoře
hygiena
 
18.30 večeře 
19.00 večerní experiment 
21.30 osobní hygiena 
22.00 večerka 
22.15 porada vědecké rady 
In Flagranti, webové stránky Letního tábora u Kalicha Kinobox 2009
Vytvořil Ví»a 2009, 10.PTO Severka, Pionýr Řečkovice